مکانیزم دو حالته باکس شو DY009

از وبژگی های نصب این مکانیزم ایجاد باکس زیر آن و تخت شدن مبل است

whatsapp-Deniz ارتباط در واتساپ