مکانیزم پاتریس دنده ای ( New ) DY016

قابلیت جابجایی دسته مبل به صورت افقی و عمودی در چند زاویه را دارد