مکانیزم پشت سری تویو (پیچی) DY002

با کمک این مکانیزم می توان زاویه دلخواه پشت سری را تعیین کرد

whatsapp-Deniz ارتباط در واتساپ