مکانیزم پشت سری پلاتو معمولی DY001

با کمک این مکانیزم می توان زاویه دلخواه پشت سری را تعیین کرد

whatsapp-Deniz ارتباط در واتساپ