مکانیزم سه حالته تخت شو DY007

از ویژگی های نصب این مکانیزم ایجاد حالت ریلکسیشن و تخت شدن مبل است