مکانیزم مثلثی گردان DY022

قابلیت جابجایی کفی مبل به میزان 90 درجه در دوطرف را دارد