مکانیزم پشت سری تویو (بوش دار) DY003

با کمک این مکانیزم می توان زاویه دلخواه پشت سری را تعیین کرد