مکانیزم L 30 – DY017

قابلیت جابجایی پشتی مبل به میزان تعیین شده (حدود 30 سانتی متر ) را دارد

whatsapp-Deniz ارتباط در واتساپ